תנאי השימוש, מדיניות ביטולים ומדיניות הפרטיות

תנאי שימוש

 

 

הקדמה

ברוכים הבאים  ל- ״ גרופ האג״ -  שירות המתווך בין הורים ליועצים / מטפלים / מדריכים ומנחים (כולם יחד להלן: ״יועצים״) לטובת קביעת פגישות אונליין.
 

השימוש בלשון זכר או בלשון נקבה בתנאים אלה, במסמכי השירות, בממשקי השירות בכללותם ובכל תוכן הקשור אליהם, נעשה מטעמי נוחיות בלבד ואין בכך כדי להצביע אל הפלייה כל שהיא או רמיזה מגדרית. שירות ״גרופ האג״ מעודד תעסוקה שווה ותנאים שווים לכל מין, דת לאום וגזע.

שירותי ״גרופ האג״ ניתנים באמצעות אתרי אינטרנט / אפליקציה ובכל אמצעי נוסף לפי שיקול דעת שותפות ״גרופ האג״ וחברת יקינתון ייעוץ וניהול בע״מ (יחד ולחוד ״מפעילי השירות״), להלן: "האתר״ וכן באמצעות יישומון (אפליקציה) למכשירי קצה חכמים ("היישומון"). האתר והיישומון ייקראו להלן יחדיו: "השירות".
 

השימוש בשירות ובכלל זה במידע ותכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בשירות, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש בשירות (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילי השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות.
 

המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים ושעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש בשירות בין באמצעות האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

כלל ההגדרות, המגבלות והתנאים תחת תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות - בתוקף מלא ומוחלט גם עבור כל סוג של מנוי המקושר לגרופהאג.

 

 

אודות השירות בתמצית
 

השירות משמש, בין היתר, כמנוע תיווך בין הורים או לקוחות ליועצים. התכנים והמידע המוצגים בו נאספים על-ידי יועצים, משתמשי השירות ומפעילי השירות ממגוון מקורות, מקוונים ואחרים וחלקם מובאים על-ידי היועצים באופן ויזואלי ופרונטלי בדמות הדרכות וייעוצים אונליין בוידאו ובאמצעים אחרים.

השירות מאפשר ליועצים לפרסם את שירותי הייעוץ שלהם וכן להציע להורים לקבוע פגישות אונליין עם היועצים..

כאמור, חלק מתכניו של השירות מוזן אליו על-ידי משתמשיו, המשתתפים בהזנת התוכן לשירות באופן פעיל. בכלל זה, מאפשרים לך מפעילי השירות להוסיף מידע כללי ופרטי אודותייך ואודות משפחתך ומאפייניה השונים ולדרג יועצים לאחר שנתנו לך שירות כזה או אחר.

מפעילי השירות עשויים לאפשר לך גישה לאפשרויות עריכת תוכן מתקדמות כמו גם לסטטיסטיקות שונות הנוגעות למידע ולתכנים המתפרסמים בשירות. מפעילי השירות אינם חייבים לאפשר למשתמש את האפשרויות כאמור והם יעשו כן לפי שיקול דעתם הבלעדי ובכפוף למסירת אסמכתאות מתאימות להנחת דעתם של מפעילי השירות.
 

מפעילי השירות עשויים להעמיד לרשותך כלים לשיתוף שירותים ותכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צד ג' כאמור נעשה על אחריותך בלבד. שימוש כאמור אינו קשור למפעילי השירות והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמם של מפעילי השירות.

השירות מבוסס בין השאר על שימוש אינטגרטיבי של שירותים כמוLtd. SimplyBook.me, Wix, Zapier, Zoom, Teams by Microsoft, ועוד. שירותים אלה של צדדים שלישיים, מועדים לעיתים לתקלות פנימיות וחיצוניות ובעיות המשפיעות בין השאר על רציפות ואופי התפקוד שלהם. בעצם השימוש בשירות, המשתמש מבין ומאשר כי כל בעיה ו/או תקלה הנובעת ו/או מתקשרת לשירותי צד שלישי כמפורט לעיל, אינה באחריותם של מפעילי השירות והמשתמש מוותר מראש על טענה בנושא זה.
 

קבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות השירות דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם והן מצויות באחריותך המלאה.

שים לב! - השירות מהווה פלטפורמה טכנולוגית בלבד ואין לה כל קשר מקצועי לנושא, תוכן או נשוא השירותים הניתנים באמצעותיה על ידי היועצים,.אין ולא תהיה למפעילי השירות ולשירות כל חבות מקצועית בכל מקרה בו ייגרם כל סוג של נזק למי מהצדדים המשתמשים בפלטפורמה. למען הסר ספק, אין מפעילי השירות אחראים לכל מידע / ידע / הנחייה / הוראה וכיו״ב הניתנים להורים / משתמשים על ידי היועצים. חיוב וגבייה ממשתמשי השירות, מהווים צינור טכני להעברת התשלומים ליועצים ואין בכך כדי לרמז או לטעון כי קיימת אחריות כלשהי של מפעילי השירות והשירות לכל מקרה / נזק שייגרם למי מהמשתמשים ו/או היועצים. 

השימוש בשירות
 

הנך רשאי להשתמש בשירות, בתכניו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתם המפורשת של מפעילי השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן):
 

 • אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;

 • אין להציג או לפרסם בשירות מידע / תכנים שאינם קשורים לשירות.

 • המחירים המוגדרים בכל שירות / ייעוץ הינם מחייבים. אין לשנות ולתאם מחירים ותנאים מול היועצים.

 • בכל שינוי בפרטי פגישה לאחר שנקבעה, לרבות ביטולה, באחריות המשתמש לעדכן את היועץ שעמו נקבעה הפגישה.

 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים, מידע או נתונים מתוך השירות, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;

 • אין לציין, לקדם, לפרסם או להציג כל מידע, פרטים או קישור למתחרה לשירות - בין אם באופן ישיר או באופן עקיף;

 • אין להציג ולפרסם תנאים המעידים על הפלייה כלשהי, העדפה מגדרית, לאומנית או כל צורה של גזענות;

 • ככל שנרשמת לשירות בהינתן שתהיה אפשרות כזו, בהתאם למפורט בתנאים אלה, הנך רשאי להשתמש בשירות רק באמצעות חשבון המשתמש שבאמצעותו נרשמת;

 • אין ליצור קשר ישיר עם היועצים, אלא אך ורק באמצעות השירות או באמצעיו הנלווים שהוקצו מטעם השירות.

 • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;

 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים, שירותים או מידע מהשירות;

 • אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילי השירות. אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;

 • אין לקשר לשירות ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;

 • אין לקשר לתכנים, מידע או שירותים מהשירות שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהשירות, במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים בשירות (לדוגמה - אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי בשירות, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה - בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
   

מפעילי השירות לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים בשירות ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את מפעילי השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

 

דיוור פרסומי והודעות
 

השימוש בשירות ואישורך את המסמכים המחייבים / סעיפי אישור הפרסום בממשקי השירות, מעידים על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת ממפעילי השירות ו/או מי מטעמם, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת למפעילי השירות במהלך הרישום לשירות, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירות באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילי השירות את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות. 

בנוסף, תשומת לבך כי בעת השימוש ביישומון (ככל ומכשיר הקצה שברשותך תומך בכך), ייתכן ותתבקש לאשר קבלת הודעות מתפרצות מהיישומון (Push Notifications). במידה ותאשר קבלת הודעות כאמור, עשויה מפעילת השירות לשלוח אליך הודעות מסוג זה באמצעות ממשק היישומון או מכשיר הקצה שברשותך. תשומת לבך כי משלוח הודעות כאמור היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין באפשרות מפעילת השירות לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות כאמור, יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס ליישומון במישרין, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.

 

רישום לשירות
 

ייתכן והשימוש בשירות, ובכלל זה בין היתר הוספת ועדכון מידע ותכנים אודות שירותים המוצגים בשירות, דירוג וכתיבת ביקורות וכיו"ב, יחייב רישום לשירות, מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום וקבלת הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים.

הרישום לשירות מותר למשתמשים שהם בני 12 ומעלה בלבד. ברישומך לשירות אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 12 ומעלה.

מפעילי השירות רשאים לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום שונות. במהלך רישום כאמור תתבקש למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שמך המלא, מספר הטלפון שלך, כתובת דוא"ל פעילה, גילך, אסמכתאות לרישיונות ועוד. בנוסף, כאשר אתה נרשם לשירות כמשתמש, אנו עשויים לדרוש ממך מידע נוסף, ובכלל זה פירוט בנוגע לנושאים ומקרים אישיים ופרטיים בגינם ובהקשר כלשהו אליהם אתה פונה לשירות. דרישות אלה הינן לפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי השירות.
 

במידה והרישום לשירות ייעשה באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, כאשר אתה נרשם לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר לנו גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית שלך. גישתנו למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית.

במידה ותרצה לפנות אל מפעילי השירות באמצעות טופס יצירת קשר מקוון, אם וכאשר מפעילי השירות יעמידו כזה לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את שמך, כתובת הדוא"ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

בכל אחד אחד מהמקרים הנ"ל, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. אנו נציין במפורש אילו שדות מידע מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, לא תוכל להשלים את הרישום לשירות. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות לנקוט באמצעים שונים, טכנולוגיים ואחרים, כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.
 

הפרטים שתמסור בעת רישום לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעילי השירות. מפעילי השירות לא יעשו בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

ידוע לך ואתה מסכים כי הנהלת השירות רשאית לפרסם את שמך לצד כל תוכן שטענת או הזנת לשירות, ובכלל זאת ביקורות, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

במידה ותידרש להזין שם משתמש וסיסמה לצורך גישה לשירותים המחייבים רישום, וכדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך בשירות, עליך לשמור בסודיות גמורה על שם המשתמש והסיסמה. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה אחת למספר חודשים לפחות. הנך נושא באחריות המלאה לכל שימוש שנעשה בחשבונך בשירות ובכלל זאת עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונך בשירות.

מפעילי השירות רשאים שלא לאפשר לך להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתם המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מפעילת השירות לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים -
 

 • אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת רישום לשירות;

 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילי השירות או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילי השירות;

 • אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

 • אם הפרת את אילו מתנאי המסמכים המחייבים;

 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להמשיך ולהשתמש בו בכל דרך שהיא;

 • אם מסרת את הגישה לחשבונך בשירות או את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך, אם הוקצו, לשימוש של צד שלישי;

 • אם פעלת באופן יזום כדי לעקוף הגבלות ו/או תנאים ו/או הגדרות הכלולים ומוגדרים בשירות;

 • אם יש לך חוב כספי למפעילי השירות ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;

 • עם הפסקת פעילות מפעילי השירות או סיום פעילותו של השירות;

 • לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;

 • בכל מקרה אחר בו מפעילי השירות סבורים כי הביטול מוצדק ועומד באמות המידה המשפטיות המקובלות.


מפעילי השירות עשויים להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בשירות. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי שיקול דעתם הבלעדי.


 

שירות בתשלום ומדיניות ביטולים
 

חלק מן השימוש בשירות כרוך בתשלום. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום בתמורה למתן השירותים, או ביחס לכל שירות עתידי אחר שיהווה חלק מהשירות.
 

התמורה לשימוש בשירות תיגבה ממך באמצעות מעבד תשלומים דוגמת פייפאל / אפליקציית ביט או כל אמצעי תשלום שאת פרטיו המלאים יהיה עלייך למסור למפעילי השירות, או באמצעות דרכי חיוב אחרות ונוספות כפי שיהיו זמינות במסגרת השירות, מעת לעת ולפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי השירות. מפעילי השירות אינם נוהגים לשמור את פרטי אמצעי התשלום במאגרי המידע שבבעלותם.
 

ביצוע התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאים של צדדים שלישיים אלה. הנך נושא באחריות הבלעדית לשאת בכל עמלה כאמור. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום אותם יכבדו מפעילי השירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות הנדרשות.
 

ביטול עסקה – עסקת השימוש בשירות היא עסקה חד פעמית או עסקה מתמשכת לתקופה לא קצובה, אשר התשלום עבורה מתחדש מדי חודש. במידה ומדובר בעסקה חד פעמית, על המשתמש לפנות באמצעי התקשורת הרשמיים של מפעילי השירות עד 6 שעות לפני מועד הפגישה שנקבעה תחת העסקה, תוך ציון הדרישה לבטל את החיוב. באם מדובר על ביטול עסקה מתמשכת, על המשתמש לפנות באמצעי התקשורת הרשמיים של מפעילי השירות וליצור קשר ישיר ומיידי, תוך ציון הדרישה לבטל את המשך החיוב. הביטול יהיה תקף מרגע הביטול, אך התשלומים עבור השירות ימשכו עד לתום החודש הקלנדרי בו בוטלה העסקה – כלומר, המנוי ישלם את תשלום המינימום החודשי ובנוסף תשלומים נוספים שהצטברו במהלך החודש עד לרגע הביטול.
 

בוטלה פגישה שנקבעה, שלא באשמת המשתמש, יזוכה המשתמש תוך 30 יום במלוא הסכום כפי שפורסם בשירות.


 

קישורים
 

ייתכן ותמצא בשירות קישורים (לינקים) לעמודים שונים באינטרנט ובכלל זה קישורים לבתי עסק ונותני שירות. קישורים אלה עשויים להיות מוצגים ומפורסמים על ידי היועצים ומפעילי השירות. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט. תכנים אלה לרוב אינם מתפרסמים על ידי מפעילי השירות, או מטעמם ומפעילי השירות אינם שולטים או מפקחים עליהם. העובדה שהשירות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילי השירות לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילי השירות אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מפעילי השירות אינם מתחייבים כי הקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והם רשאים להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתם המוחלט.

 

 

פרטיות
 

מפעילי השירות מכבדים את פרטיותך בעת השימוש בשירות.  מדיניות הפרטיות של השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

 

תכנים מסחריים
 

מפעילי השירות עשויים להציב בשירות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי.

מפעילי השירות לא ישאו בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירות מטעם צדדים שלישיים. מפעילי השירות אינם כותבים, בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילי השירות אינם צד לכל עסקה כזו והם לא ישאו באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם.

 

קניין רוחני
 

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, ביישומון, בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט מידע / תכנים הנמסרים לתצוגה / פרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים בשירות) הינן של מפעילי השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילי השירות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילי השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשירות (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש..

 

הסרת תכנים מהשירות
 

מפעילי השירות מכבדים את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את מפעילי השירות על כך מיידית בכתב, באמצעות פרטי יצירת הקשר הרשמיים של מפעילי השירות. צעדים שיינקטו על-ידי מפעילי השירות, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

 

אחריות
 

השימוש בשירות, באתר, ביישומון ובכל מידע / תוכן, או שירות הכלולים בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילי השירות לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם השירות, האתר, היישומון וכל מידע, תוכן ושירות הכלולים בהם.
 

התכנים והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השירות בגין תכונות המידע, התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.
 

כל החלטה שתקבל ביחס למידע / ייעוץ שהתקבל / הדרכה / הנחייה / תכנים שהוצגו / התפרסמו בשירות, או ביחס לשימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד. מפעילי השירות אינם מתחייבים כי מידע, תכנים, מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של יועצים, בעלי עסקים ושירותים ושל משתמשים, המוצגים / המתפרסמים בשירות, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילי השירות לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני השירות הוא על אחריותך בלבד.

שים לב! מפעילי השירות מהווים מתווכים בלבד בין הורים לבין יועצים בנושאי הורות. כל החלטה עם קשר או הקשר רפואי או טיפולי, בין אם קיבלת אותה על סמך מידע שראית / קיבלת בשירות ובין עם במרומז או במובהק על ידי היועצים בשירות - הינה על אחריותך בלבד!! בכל התלבטות ו/או חשש לחולי או בתסמינים המעידים על בעיה רפואית או מחלה, בין אם אצלך, אצל ילדייך או בעלי ביתך – מחובתך לפנות בהקדם וללא דיחוי לרופא מוסמך!

מפעילי השירות מעודדים אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע ותכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה תכנים שמציגים ומפרסמים משתמשים בשירות, לרבות תגובות וביקורות ומידע, וכן תכנים שמפרסמים מפעילי השירות. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעיתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב ועל כן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אנו משתדלים שהמידע והתכנים שאנו מציגים לכם יהיו אמינים ומדויקים, אולם אין ביכולתנו להבטיח זאת.
 

מפעילי השירות אינם מתחייבים ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות או תקלות תקשורת וקישוריות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי וממשקי מפעילי השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילי השירות או אצל מי מספקיהם. מפעילי השירות לא יישאו באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל בקישוריות לאינטרנט או בתקשורת כלשהי או למערכות אחרות ובמערכות המחשוב שלך או של מפעילי השירות, או של מי מטעמם.

 

שיפוי
 

הנך מתחייב לשפות את מפעילי השירות, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את מפעילי השירות, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה ממידע / תכנים שמסרת לתצוגה / פרסום בשירות, או באמצעות השירות, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירו או בקשר אליו.

 

אחריות צדדים שלישיים ליישומון / לאתר


השימוש שלך ביישומון, אם יהיה זמין לשימוש, עשוי להיות כפוף להוראות חוזיות נוספות של צדדים שלישיים, המסדירות את השימוש בחנות המקוונת שממנה הורדת את היישומון, כגון  Google Play. הוראות כאלה עשויות להיחשב גם כחוזה לטובת אותם צדדים שלישיים, אם הדבר נקבע כך באותן הוראות חוזיות נוספות של צדדים שלישיים. מכל מקום, אותם צדדים שלישיים אינם אחראים למתן תמיכה או תחזוקה ליישומון. ההוראות שלהלן בסעיף זה חלות רק אם הורדת את האפליקציה מהאפ-סטור של אפל (Apple App Store), שאז אתה ומפעילת השירות מסכימים כי -
 

 • הרישיון שמוענק לך ביישומון מוגבל לרישיון שאינו ניתן להעברה, לעשות שימוש ביישומון בכל מוצרי iOS  שבבעלותך או בשליטתך, על-פי תנאי השימוש (Usage Rules) הקבועים בתנאי השירות של האפ-סטור. עם זה, ניתן לגשת ליישומון ולהשתמש בו באמצעות חשבונות אחרים הקשורים בך, בדרך של  Family Sharing .

 • במקרה של אי-עמידה באחריות מוצר כלשהו (אם אחריות כזו חלה), אתה רשאי להודיע לאפל ואפל תזכה אותך במחיר הורדת היישומון (אם שילמת עליו). אין לאפל אחריות מוצר אחרת מכל סוג שהוא ביחס ליישומון וכל הטענות, הפסדים, חבויות, נזקים, עלויות והוצאות המיוחסות לאי-עמידה באחריות המוצר (אם חלה), לא תהיה באחריות אפל.

 • אפל אינה אחראית לטענות שלך או של צד שלישי כלשהו ביחס ליישומון, לאחזקתך בו או לשימוש שלך בו, לרבות: (א) טענות בנוגע לאחריות מוצר; (ב) טענו לפיהן היישומון אינו עומד בדרישות חוקיות או רגולטוריות כלשהן; (ג) טענות הנובעות מחקיקת הגנת הצרכן או חקיקה דומה.

 • במקרה של טענת צד שלישי לפיה היישומון, אחזקתך בו או שימושך בו, מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן, להתפשר או לסלק תביעות הפרה כאלה.

 • עליך לציית לכל הסכם תנאי שימוש של צד שלישי החלים עליך בקשר לשימושך ביישומון (למשל, אסור לך להפר את תנאי השירות של ספק התקשורת האלחוטית שלך בעודך משתמש ביישומון).

 • אפל והחברות-הבנות שלה הם מוטבי צד-שלישי של תנאים אלה. בהסכמתך לתנאים אלה, לאפל תהיה הזכות (ותחשב כמי שקיבלה את הזכות) לאכוף את התנאים כלפיך, וזאת בתור מוטב צד שלישי לתנאים. אתה מצהיר כי: (א) אינך ממוקם במדינה הנתונה לאמברגו של ממשלת ארה"ב, או שסומנה על-ידי ממשלת ארה"ב כמדינה תומכת טרור; (ב) אינך מופיע ברשימת הגורמים הפסולים או מוגבלים של ממשלת ארה"ב.


 

שינויים בשירות והפסקת פעילות
 

מפעילי השירות רשאים לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם, מחירם, תוכנם וזמינותם של השירותים, המידע והתכנים בו ואופן הצגתם ויהיו רשאים לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל יהיו רשאים מפעילי השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. הנהלת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילי השירות יפעלו כמיטב יכולתם על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, יפרסמו מפעילי השירות הודעה בשירות על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים יחזיקו מפעילי השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן קצר ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

שינוי במסמכים המחייבים
 

מפעילי השירות רשאים לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או בממשק היישומון. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.דין וסמכות שיפוט
 

על השימוש באתר, ביישומון ובשירותים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

 

המחאה
 

העבירו מפעילי השירות את זכויותיהם והתחייבויותיהם ביחס לשירות, או כל חלק מהם, לצד שלישי, יהיו הם רשאים להמחות גם את זכויותיהם והתחייבויותיהם, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים. אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי המסמכים המחייבים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

 

פנה אלינו
 

מפעילי השירות מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכויותיהם של משתמשי השירות וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי הוצג / פורסם בשירות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, נא פנה אלינו לפי הפרטים כפי שמופיעים באתר השירות ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.
 

עודכן לאחרונה: 25/03/2020.

 

 

 

 

 

 

 

מדיניות פרטיות

 

מהי מדיניות הפרטיות?
 

שותפות ״גרופהאג״ וחברת יקינתון ייעוץ וניהול בע״מ (יחד ולחוד להלן: "מפעילי השירות") מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירות ״גרופהאג״ שהיא מנהלת ומפעילה באתר אינטרנט להלן: "האתר") וכן באמצעות יישומון (אפליקציה) – אם וכאשר תושק למכשירי קצה חכמים ("היישומון"). האתר והיישומון ייקראו להלן יחדיו: "השירות״.  תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בשירות. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשים מפעילי השירות במידע הנמסר להם על-ידי המשתמשים בשירות, או שנאסף על-ידה בעת כל שימוש שלך בשירות. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.


 

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך
 

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה למפעילי השירות באמצעות דרכי יצירת הקשר באתר מפעילי השירות.  נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה. 

מסירת פרטים ומידע אישי למפעילי השירות
 

השימוש בשירות וצפייה בתכניו ובמידע שבו (ובכלל זה הורדת היישומון) מחייב רישום לשירות ומסירת המידע המתבקש במהלך הרישום. הרישום לשירות הוא מגיל 12 ומעלה. עליך להימנע ממסירת פרטים אישיים כלשהם למפעילי השירות אם גילך נמוך מ-12.

מפעילת השירות עשויה לאפשר רישום ישיר שאינו מחייב הזדהות באמצעות חשבון רשת חברתית. במהלך רישום כאמור תתבקש למסור לנו פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר, כגון שם מלא, כתובת דוא"ל פעילה, גיל ועוד. אנו עשויים לדרוש ממך מידע נוסף, ובכלל זה אסמכתאות להנחת דעתה של מפעילת השירות, המעידות כי הנך בעל הרישיונות הנדרשים ו/או בעליו של העסק הרלבנטי. משתמש שנרשם, יתבקש גם למסור פרטי אמצעי תשלום וכל מידע נוסף הדרוש לשם רכישת מנוי של השירות ושירותי פרסום בשירות ככל שיהיו. מפעילי השירות אינם נוהגים לשמור את פרטי אמצעי התשלום במאגרי המידע שבבעלותה.

 

כמו כן, ייתכן ויבוצע רישום באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות. כאשר אתה נרשם לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר למפעילי השירות גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון זה. גישת מפעילי השירות למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות הוא חיצוני ונפרד לשירות וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותן רשתות חברתיות. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.
 

במידה ותרצה לפנות אל מפעילת השירות באמצעות דרכי יצירת הקשר המקוון שמעמידים מפעילי השירות לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את שמך, כתובת הדוא"ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך. מפעילי השירות עשויים לאסוף מידע אישי נוסף בעת שתיצור עמם קשר ובמסגרת כל תכתובת שתנהל מולם, למשל בעת שתגיש בקשות או פניות כלשהן למפעילי השירות.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת המידע המבוקש לא תוכל להשלים את הפעולה המבוקשת. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. הפרטים והמידע שתמסור יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעילי השירות. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו להלן.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת פרטיו למפעילי השירות, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.


 

איסוף נתוני מיקום
 

חלק מתכונות השירות, שייתכן ויהיו זמינות לשימוש באמצעות היישומון, הן "שירותים מבוססי מיקום" הנעזרים בטכנולוגייתGPS  על-מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך מידע ותוצאות חיפוש ותצוגה התואמים ככל הניתן למיקום זה. לא ניתן לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל-כן בעצם התקנת היישומון והסכמתך למדיניות זו, אתה מסכים לשימוש זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך באמצעות היישומון, על-ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך (או על-ידי הסרת היישומון ממכשיר הקצה שברשותך). על-מנת לצפות במידע ותוצאות חיפוש ותצוגה התואמים את מיקומך באמצעות האתר, יהיה עליך להקליד את כתובתך במקום המיועד לכך באתר, אם תבחר לעשות כן, לפי שיקול דעתך הבלעדי. במקרה זה ישמרו מפעילי השירות את מידע זה.

 

מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות
 

בעת שאתה משתמש בשירות, יאספו מפעילי השירות מידע על נוהגיך ביחס לשימוש בשירות, לרבות תוכן שיצרת בשירות, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש ותצוגה שביצעת, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד. בנוסף, מפעילי השירות רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי השירות.

 

מידע מהשירות שאתה משתף ברשתות חברתיות
 

מפעילי השירות עשויים להעמיד לרשותך כלים לשיתוף וקישור מידע ותכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים. כמפורט לעיל, תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות כאמור הוא חיצוני ונפרד לשירות וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותן רשתות חברתיות. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.

כאמור, השירות כולל גם מידע ותכנים הנמסרים מטעם משתמשי השירות. מידע ותכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דע כי התכנים והמידע שאתה טוען לאזורים פומביים בשירות ככל שיהיו כאלה, אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע שעלול לזהות אותך או אחרים ובמידת הצורך להימנע מכך.

 

השימוש במידע
 

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שיאספו מפעילי השירות במהלך השימוש שתעשה בשירות, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות -

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירות ובתכנים הכלולים בו;

 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

 • כדי לשפר ולהעשיר את המידע, השירותים והתכנים המוצעים בשירות ובכלל זה ליצור מידע, שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעילי השירות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

 • כדי לאפשר לך להתאים את השירות להעדפותיך;

 • כדי לאפשר למפעילי השירות את האפשרות לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר השירות, סקרים, עלוני מידע, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של מפעילי השירות ושל צדדים שלישיים כגון מפרסמים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה המפורשת שניתנה על-ידך עת אישרת את ההסכמים המחייבים, או בכל דרך אחרת.

 • ליצירת קשר איתך כשמפעילי השירות סבורים שקיים צורך בכך;

 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;

 • כדי לאכוף את תנאי השימוש  בשירות, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשמפעילי השירות סבורים בתום לב כי עליה לעשות כן;

 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של השירות.

   

מסירת מידע לצדדים שלישיים
 

מפעילי השירות לא יעבירו לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן -

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירות;

 • אם תפר את הוראות המסמכים המחייבים, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעילת השירות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

 • אם יתקבל בידי מפעילי השירות צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה להם למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילי השירות או מי מטעמם;

 • בכל מקרה שמפעילי השירות יסברו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 • לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעילי השירות, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים במפעילי השירות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. מפעילי השירות לא יחשפו בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

 • אם מפעילי השירות יארגנו את פעילותם או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה שישנו את המבנה המשפטי, או יתמזגו עם גוף אחר, או ימזגו את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי - הם יהיו זכאים להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של מפעילי השירות ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

 • על-פי בקשתך המפורשת.

   

היכן נשמר המידע?
 

המידע שמפעילי השירות אוספים נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל. 

Cookies
 

מפעילי השירות עשויים להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.
 

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לשירות ועוד.

 

ייתכן ובפעילות של השירות, ייעשה שימוש בעוגיות וכלים דומים (כמו כלי ׳פיקסל׳ של פייסבוק למשל) על ידי צדדים שלישיים, כדי לפרסם לך באופן מדויק וממוקד.
 

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במכשיר הקצה שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים בשירות הדורשים הרשמה.

  

אבטחת מידע
 

מפעילי השירות מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיהם. לשם שמירת המידע, הם מפעילים מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מפעילי השירות אינם מתחייבים, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את מפעילי השירות יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

 

זכות לעיין במידע
 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשיאו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות ולהביא לביטול רישומך לשירות עם התבקש. מידע הדרוש למפעילי השירות - לרבות תיעוד פעולות שביצעת בשירות - יוסיף להישמר על ידי מפעילת השירות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשו מפעילי השירות למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה למפעילי השירות לפעול כאמור.

 

שינויים במדיניות הפרטיות
 

מפעילי השירות רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה באתר השירות ו/או בממשק היישומון. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.
 

עודכן לאחרונה: 25/03/2020